Reklamační řád

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o OS“)

obchodní společnosti TOP zastavárna s.r.o.
IČO: 24309818
se sídlem Plzeňská 463/52, Smíchov, 150 00 Praha
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 195235
kontaktní údaje:
email: eshop@topzlatnictvi.eu
telefon: +420 777 770 468

(dále jen „Prodávající“)

I. Všeobecná ustanovení

 1. Tento Reklamační řád upravuje způsob uplatnění práv z odpovědnosti za vady Kupujícím vůči Prodávající (dále jen „Reklamace“) vzniklé v souvislosti s Kupní smlouvou na prodej Zboží uzavírané mezi Prodávající a Kupujícím prostřednictvím Webového portálu (dále jen „Kupní smlouva“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Kupní smlouvy a Všeobecných obchodních podmínek Prodávajícího (dále jen „VOP“). Uzavřením Kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s VOP a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Termíny uvedené s velkým počátečním písmenem mají význam definovaný v tomto Reklamačním řádu. Pokud nejsou termíny v tomto Reklamačním řádu definovány, mají stejný význam, jaký je uveden v Kupní smlouvě nebo ve VOP.
 4. Některá práva Kupujícího z vadného plnění a další ustanovení týkající se Reklamace jsou uvedeny ve VOP.

II. Uplatnění reklamace

 1. Kupující může Reklamaci uplatnit osobně v kterékoliv provozovně Prodávající nebo odeslat na adresu Prodávající: TOP zastavárna s.r.o., Plzeňská 463/52, Smíchov, 150 00 Praha, nebo odeslat elektronicky na email Prodávající: eshop@topzlatnictvi.eu.
 2. Kupující předá reklamované Zboží osobně Prodávající v kterékoliv provozovně Prodávající nebo jej může odeslat na adresu Prodávající: TOP zastavárna s.r.o., Plzeňská 463/52, Smíchov, 150 00 Praha.
 3. Prodávající doporučuje Kupujícímu reklamovat Zboží bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Kupující se zavazuje předat Prodávající Zboží do 14 dnů ode dne uplatnění Reklamace, přičemž za okamžik předání Zboží se považuje i okamžik jeho odeslání přepravní službou.
 4. Při odeslání Zboží přepravní službou by měla zásilka obsahovat reklamované Zboží včetně veškerého příslušenství. Kupující je při uplatnění Reklamace povinen předat Zboží čisté v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami včetně všech součástí a příslušenství. V případě odeslání reklamovaného Zboží přepravní službou Prodávající doporučuje Kupujícímu zabalit Zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k poškození Zboží a v případě odeslání křehkého Zboží označit zásilku příslušnými symboly.
 5. Prodávající doporučuje přiložit ke Zboží kopii prodejního dokladu, detailní popis reklamované závady a kontaktní údaje Kupujícího (adresa, telefon, e-mail), bankovní spojení a požadovaný způsob vyřízení Reklamace. Údaje v tomto odstavci slouží pro identifikaci Zboží, Kupujícího a případné vady Zboží a umožňují Prodávající vyřídit Reklamaci. Pokud nemá Kupující kopii prodejního dokladu, je povinen jiným prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno u Prodávajícího.
 6. Prodávající vydá Kupujícímu při uplatnění Reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy Kupující Reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení Reklamace Kupující požaduje a kontaktní údaje Kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení Reklamace (dále jen „Potvrzení o přijetí Reklamace“). V případě uplatnění Reklamace osobně na provozovně Prodávající je potvrzení na žádost Kupujícího předáno ihned v papírové podobě, ve všech ostatních případech je Potvrzení o přijetí Reklamace zasláno e-mailem.
 7. Kupující má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění Reklamace. Jde se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného Zboží, přičemž Kupující se zavazuje zvolit metodu odeslání Zboží, jejíž cena bude s ohledem na jiné možnosti Kupujícího nejvýhodnější, a v případě dalších nákladů volit takové výdaje, které budou vzhledem ke své povaze a účelu nejvýhodnější. Kupující musí o proplacení nákladů požádat Prodávajícího bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.

III. Výjimky z práv z vadného plnění

 1. Práva z vadného plnění se nevztahují zejména, nikoliv však výlučně, na případy, kdy závada nebo poškození Zboží vznikla:
  1. mechanickým poškozením Zboží,
  2. prokazatelně nedovolenými zásahy do Zboží, živelnou katastrofou nebo byly-li odstraněny nebo poškozeny plomby v případě, že je Zboží plombami opatřeno,
  3. prokazatelně nesprávným užíváním Zboží,
  4. užíváním Zboží v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu,
  5. užíváním Zboží v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
  6. prokazatelně používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které jednoznačně vyplývá z povahy Zboží.

IV. Výjimky z práv z vadného plnění

 1. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a Kupující o tom musí být informován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.
 2. Lhůta pro vyřízení Reklamace začíná běžet následující den po uplatnění Reklamace. Kupující je povinen poskytnout Prodávající potřebnou součinnost k vyřízení Reklamace. V případě, že Kupující neposkytne Prodávající potřebnou součinnost k vyřízení Reklamace, např. nedodá kompletní Zboží, neposkytne Prodávající potřebné údaje pro vyřízení Reklamace nebo neumožní Prodávající kontrolu Zboží, běh lhůty pro vyřízení Reklamace se přerušuje a počíná opět běžet až po poskytnutí potřebné součinnosti Kupujícím. V případě marného uplynutí lhůty pro vyřízení Reklamace má Kupující právo odstoupit od Kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží.
 3. Prodávající je povinna vydat Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení Reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí Reklamace (dále jen „Potvrzení o vyřízení Reklamace“).

V. Zamítnutí Reklamace

 1. Prodávající je oprávněna zamítnout Reklamaci v případech uvedených v zákoně a ve VOP a dále tehdy, pokud není možné Reklamaci řádně vyřídit a provést kontrolu nebo diagnostiku Zboží z důvodu na straně Kupujícího, zejména, pokud:
  1. je Zboží znečištěno nebo jsou znečištěny součásti a příslušenství Zboží nebo Zboží není předáváno v souladu s hygienickými předpisy a obecnými hygienickými zásadami,
  2. je-li přístup ke Zboží nebo jeho součásti či příslušenství chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu nebo zabezpečením proti zcizení Zboží.
 2. V případě zamítnutí Reklamace dle odstavce výše je Kupující oprávněn Zboží opakovaně reklamovat po odstranění překážek bránících vyřízení Reklamace ze strany Kupujícího, pokud je dodržena lhůta pro uplatnění Reklamace.

VI. Vrácení Zboží Kupujícímu

 1. Prodávající informuje Kupujícího o vyřízení Reklamace prostřednictvím SMS, e-mailem nebo telefonicky. Kupující se zavazuje převzít Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne vyřízení Reklamace. Bylo-li Zboží odesláno Kupujícím přepravní službou, bude Zboží Prodávajícím Kupujícímu odesláno stejným způsobem. V případě osobního vyzvednutí Zboží je Kupující povinen předložit Potvrzení o přijetí Reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost.
 2. Při převzetí Zboží se Kupující zasazuje zkontrolovat stav a množství Zboží a soulad Zboží s Potvrzením o vyřízení Reklamace. V případě, že Zboží nebude odpovídat požadavkům Kupujícího nebo Potvrzení o vyřízení Reklamace, zavazuje se Kupující bez zbytečného odkladu informovat Prodávající. Pokud Kupující nesplní povinnosti dle tohoto odstavce, nebude Prodávající povinna přihlížet k dalším námitkám Kupujícího.
 3. Nepřevezme-li Kupující Zboží osobně nebo od přepravní služby ani ve lhůtě 2 měsíců ode dne, co jej Prodávající vyrozuměla o možnosti Zboží převzít, náleží Prodávající úplata za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení. V případě, že Kupující nepřevezme Zboží ani do šesti měsíců poté, kdy byl informován o vyřízení Reklamace, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží prodat a výtěžek použít na úhradu skladného. V případě, že se Prodávající nepodaří Zboží prodat ani ve lhůtě dvou měsíců ode dne započetí prodeje dle tohoto odstavce nebo bude-li Zboží zjevně neprodejné, vyhrazuje si Prodávající právo Zboží zlikvidovat na náklady Kupujícího.

Tento Reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dne 5.11.2023.