Všeobecné obchodní podmínky

dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o OS“)

obchodní společnosti TOP zastavárna s.r.o.
IČO: 24309818
se sídlem Plzeňská 463/52, Smíchov, 150 00 Praha
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 195235
kontaktní údaje:
email: eshop@topzlatnictvi.eu
telefon: +420 777 770 468

(dále jen „Prodávající“)

Článek 1.

Výkladová ustanovení

Při výkladu obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

 1. 1.1. Kupující - osoba, která je Spotřebitelem nebo Podnikatelem a uzavírá Kupní smlouvu s Prodávající.
 2. 1.2. Podnikatel - je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.
 3. 1.3. Spotřebitel - je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávající nebo s ní jinak jedná.
 4. 1.4. Webový portál - internetový portál Prodávající umístěný na webové adrese https://www.top-zlatnictvi.eu/.
 5. 1.5. Kupní smlouva - kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávající a Kupující prostřednictvím Webového portálu.
 6. 1.6. Smluvní strany - Prodávající a Kupující jako smluvní strany Kupní smlouvy.
 7. 1.7. Zboží - produkty a výrobky, které Prodávající prodává prostřednictvím Webového portálu.
 8. 1.8. VOP - tyto Všeobecné obchodní podmínky.
 9. 1.9. Reklamační řád - reklamační řád Prodávající, zveřejněný na Webovém portálu, který je nedílnou součástí těchto VOP.
 10. 1.10. Informace o zpracování osobních údajů - informace o zpracování osobních údajů zveřejněné na Webovém portálu, které jsou nedílnou součástí těchto VOP.

Článek 2.

Základní ustanovení

 1. 2.1. Prodávající je Podnikatelem, který prodává Zboží prostřednictvím Webového portálu.  
 2. 2.2. Tyto VOP upravují vztahy mezi Smluvními stranami a jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
 3. 2.3. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro Podnikatele.
 4. 2.4. Kupující učiněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, Reklamačním řádem a Informacemi o zpracování osobních údajů, přičemž s těmito výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 5. 2.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající provozuje zastavárenskou činnost a maloobchod s použitým zbožím, kdy Zboží prodávané na Webovém portálu může být použitým zbožím, které Prodávající získala v rámci zastavárenské činnosti jako zástavu a k jehož prodeji je Prodávající oprávněna v souvislosti se zpeněžením zástavy při výkonu zástavního práva zřízeného ve prospěch Prodávající.
 6. 2.6. Kupující si je vědom, že mu koupí Zboží, jenž je v obchodní nabídce Prodávající, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, apod., není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 7. 2.7. Kupující obdrží kopii VOP, Reklamačního řádu a Informací o zpracování osobních údajů jako přílohu při potvrzení objednávky na e-mailovou adresu, prostřednictvím které činí objednávku, přičemž doklad o nabytí vlastnického práva ke Zboží zakoupené od Prodávající obdrží Kupující při převzetí zboží.

Článek 3.

Sdělení před uzavřením kupní smlouvy

Prodávající sděluje Kupujícímu, že

 1. 3.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. nákladů na dodání Zboží). Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí Kupující sám;
 2. 3.2. Požaduje úhradu kupní ceny nejpozději při převzetí plnění Kupujícím od Prodávající. V případě, že se jedná o Zboží vyšší hodnoty, tj. částky nad 5.000,- Kč, je Prodávající oprávněna požádat Kupujícího o složení přiměřené zálohy; o požadavku na složení zálohy bude vždy Kupující požádán ještě před potvrzením objednávky;
 3. 3.3. Prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění;
 4. 3.4. Kupní ceny Zboží jsou na Webovém portálu uváděny zpravidla s DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání Zboží se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, přičemž o výši takovýchto nákladů je vždy Kupující vyrozuměn ještě před potvrzením objednávky;
 5. 3.5. V případě odstoupení Kupujícího, který je Spotřebitel, od Kupní smlouvy, ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Článek 4.

Kupní smlouva

 1. 4.1. Uzavření Kupní smlouvy
 2. 4.1.1. Kupující provádí objednávku Zboží těmito způsoby:
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li Kupující předchozí registraci na Webovém portálu;
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 3. 4.1.2. Při zadání objednávky si Kupující vybere Zboží, počet kusů Zboží, způsob platby a doručení.
 4. 4.1.3. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Kupující odešle objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat s povinností platby“. Údaje uvedené v objednávce Kupujícím jsou Prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s těmito VOP, Reklamačním řádem a s Informacemi o zpracování osobních údajů.
 5. 4.1.4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou Kupující při vyplňování objednávky zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření Kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou tyto VOP, Reklamační řád a Informace o zpracování osobních údajů.
 6. 4.1.5. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávající. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu, kterou Kupující při vyplňování objednávky zadal.
 7. 4.1.6. Všechny objednávky přijaté Prodávající jsou závazné; přijetím objednávky ze strany Prodávající je uzavřena Kupní smlouva.
 8. 4.1.7. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávající při uvedení ceny Zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinna dodat Kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto VOP. Prodávající informuje Kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle Kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí Kupujícím na emailovou adresu Prodávající.
 9. 4.1.8. Prodávající si vyhrazuje právo prohlásit Kupní smlouvu za neplatně uzavřenou, pokud došlo ke zneužití osobních údajů apod., nebo z důvodu zásahu správního či soudního orgánu, o takovémto postupu bude Kupující informován. Kupující bere na vědomí, že v uvedených případech nemůže Kupní smlouva platně vzniknout.
 10. 4.1.9. Uzavřenou Kupní smlouvu (včetně dohodnuté kupní ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody Smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.
 11. 4.1.10. Uzavřená Kupní smlouva je Prodávající archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření Kupní smlouvy jsou patrné z těchto VOP, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 12. 4.2. Dodání předmětu koupě
 13. 4.2.1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá Zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo ke Zboží, a Kupující se zavazuje, že Zboží převezme a zaplatí Prodávající kupní cenu.
 14. 4.2.2. Kupující se stane vlastníkem Zboží teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně případných nákladů na dodání, nejdříve však převzetím Zboží.
 15. 4.2.3. Prodávající Kupujícímu odevzdá Zboží, jakož i doklady, které se ke Zboží vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s Kupní smlouvou.
 16. 4.2.4. Není-li ujednán v Kupní smlouvě jiný čas plnění, Prodávající odevzdá Zboží Kupujícímu bez zbytečného odkladu po uzavření Kupní smlouvy, nejpozději však do třiceti dnů. Nepřevezme-li Kupující Zboží v čase uvedeném v tomto odstavci, náleží Prodávající úplata za uskladnění v obvyklé výši.
 17. 4.2.5. Prodávající odevzdá Kupující Zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Zboží je podrobně popsáno na Webovém portálu, a to včetně autentických fotografií.
 18. 4.2.6. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající Zboží dle obchodních zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Takto Prodávající Zboží zabalí i pro přepravu.
 19. 4.2.7. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad tyto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 20. 4.2.8. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je Kupující povinen neprodleně oznámit e-mailem na adresu eshop@topzlatnictvi.eu, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem na adresu eshop@topzlatnictvi.eu nebo poštou na adresu odesílatele. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práv z vadného plnění, dává však Prodávající možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s Kupní smlouvou.
 21. 4.3. Přechod nebezpečí škody
 22. 4.3.1. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím Zboží. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující Zboží, ač mu s ním Prodávající umožnila nakládat.
 23. 4.4. Zákaznický účet
 24. 4.4.1. Na základě registrace Kupujícího provedené na Webovém portálu může Kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může Kupující provádět objednávky Zboží; Kupující může objednávat Zboží i bez registrace.
 25. 4.4.2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 26. 4.4.3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 27. 4.4.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 28. 4.4.5. Prodávající může zrušit zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy nebo těchto VOP.
 29. 4.4.6. Kupující bere na vědomí, že zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávající, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

Článek 5.

Práva z vadného plnění

 1. 5.1. Kupující může vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době dvou let od převzetí; u použitého Zboží může Kupující vytknout vadu, která se na Zboží projeví v době jednoho roku od převzetí.
 2. 5.2. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil; vadou není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.
 3. 5.3. Má-li Zboží vadu, může Kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového Zboží bez vady nebo opravu Zboží, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný (např. Prodávající nemá k dispozici další kus totožného Zboží, a tedy nemůže dodat Kupujícímu nové Zboží) nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.
 4. 5.4. Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím Kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Kupující Zboží koupil. K odstranění vady převezme Prodávající Zboží na vlastní náklady.
 5. 5.5. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od Kupní smlouvy, pokud
  1. Prodávající vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila,
  2. se vada projeví opakovaně,
  3. je vada podstatným porušením Kupní smlouvy, nebo
  4. je z prohlášení Prodávající nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Kupujícího.

  Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a vadného Zboží, které Kupující obdržel.

 6. 5.6. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, Prodávající vrátí Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží zpět vrácené Zboží.
 7. 5.7. Reklamační podmínky jsou upraveny v Reklamačním řádu.

Článek 6.

Odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem

 1. 6.1. V případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má Kupující právo od Kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím nebo Kupujícím určenou třetí osobou (jinou než dopravce). Kupující může odstoupit od Kupní smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Prodávajícímu (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo prostřednictvím emailu).
 2. 6.2. Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy na Zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu.
 3. 6.3. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 4. 6.4. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář k odstoupení od Kupní smlouvy poskytovaný Prodávající, není to však jeho povinností. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující učinit zasláním na emailovou adresu Prodávající: eshop@topzlatnictvi.eu nebo na adresu Plzeňská 463/52, Smíchov, 150 00 Praha. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.
 5. 6.5. V případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením Zboží, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 6. 6.6. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, zašle nebo předá Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, Zboží, které od Prodávající obdržel.

  Lhůta je zachována, pokud Kupující Zboží odešle před jejím uplynutím.

 7. 6.7. Zboží Kupující vrátí úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém Zboží převzal. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněna jednostranně započíst proti nároku Kupující na vrácení kupní ceny.
 8. 6.8. Odstoupí-li Kupující od Kupní smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Kupní smlouvy, ne však dříve, než obdrží od Kupujícího vrácené Zboží, všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího na základě Kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující souhlasí a pokud tím nevzniknou Prodávající další náklady.
 9. 6.9. Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

Článek 7.

Další způsoby koupě zboží

 1. 7.1. Objednávky Zboží, které si Kupující vybral na Webovém portálu Prodávající lze dále učinit:
 2. 7.1.1. Telefonicky na čísle +420 777 770 468
 3. 7.1.2. E-mailem, a to na adrese eshop@topzlatnictvi.eu
 4. 7.1.3. Osobně v provozovnách Prodávající kdykoli v rámci otevírací doby těchto provozoven.

Článek 8.

Platební podmínky

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 1. 8.1. Platba v hotovosti, platba kartou na provozovně Prodávající
 2. 8.2. Platba na dobírku při doručení Zboží, přičemž hotovost přebírá od Kupujícího přepravce. Zaslání na dobírku je možné do částky 70.000,- Kč.
 3. 8.3. Bezhotovostní platby převodem na bankovní účet Prodávající.

Článek 9.

Dodací podmínky

 1. 9.1. Způsoby dodání
 2. 9.1.1. Prodávající zprostředkovává následující způsoby dodání produktu/věci:
  1. 1. Osobní odběr na provozovnách Prodávající:
   1. Plzeňská 463/52, Praha 5.
  2. 2. Zasílání prostřednictvím přepravce Česká pošta, s.p.
 3. 9.1.2 Cena za způsoby dodání je vždy sdělena Kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy.

Článek 10.

Mimosoudní řešení sporů

 1. 10.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky na adrese: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávající a Kupujícím z Kupní smlouvy.
 2. 10.2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, webové stránky na adrese: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 3. 10.3. Prodávající je oprávněna k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

 1. 11.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě Kupní smlouvy a nebudou řešeny mimosoudní cestou v souladu s článkem 9 těchto VOP, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 2. 11.2. Přílohou těchto VOP a jejich nedílnou součástí jsou
  1. Příloha č. 1 – Reklamační řád
  2. Příloha č. 2 – Informace o zpracování osobních údajů
  3. Příloha č. 3 – Vzorový formulář pro odstoupení
 3. 11.3. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 31.10.2023.